ஒரு பாடல்.

ஆஹ் ……..

வான் உயர்ந்த சோலையிலே நீ நடந்த பாதை எல்லாம்

WooCommerce

வான் உயர்ந்த சோலையிலே நீ நடந்த பாதை எல்லாம்

நான் இருந்து வாடுகிறேன் நா வறண்டு பாடுகிறேன்

நான் இருந்து வாடுகிறேன் நா வறண்டு பாடுகிறேன்

Jetpack

வானுயர்ந்த சோலையிலே

வாழ்வான வாழ்வெனக்கு வந்ததென்று நானிருந்தேன்

பாழான நாளித்தோன்று பார்த்தவர்கள் கூறவில்லை

வாழ்வான வாழ்வெனக்கு வந்ததென்று நானிருந்தேன்

பாழான நாளித்தோன்று பார்த்தவர்கள் கூறவில்லை

தேனாக பேசியதும் சிரித்து விளையடியதும்

தேனாக பேசியதும் சிரித்து விளையடியதும்

வீணாகப் போகுமென்று யாரேனும் நினைக்கவில்லை

வான் உயர்ந்த சோலையிலே நீ நடந்த பாதை எல்லாம்

வான் உயர்ந்த சோலையிலே நீ நடந்த பாதை எல்லாம்

நான் இருந்து வாடுகிறேன் நா வறண்டு பாடுகிறேன்

வானுயர்ந்த சோலையிலே

ஆற்றங்கரை ஓரத்திலே யாருமற்ற நேரத்தில

வீற்றிருந்த மணல் பரப்பு வேதனையைத் தூண்டுதடி

ஆரற்றங்கரை ஓரத்திலே யாருமரற்ற நேரத்திலிலே

வீற்றிருந்த மணல் பரப்பு வேதனையைத் தூண்டுதடி

பூதிருந்த மலரோடு பூங்குலளில் சூடிவயிது

பார்த்திருந்த காலமெல்லாம் பழங்கதை ஆனதடி

வான் உயர்ந்த சோலையிலே நீ நடந்த பாதை எல்லாம்

வான் உயர்ந்த சோலையிலே நீ நடந்த பாதை எல்லாம்

நான் இருந்து வாடுகிறேன் நா வறண்டு பாடுகிறேன்

வானுயர்ந்த சோலையிலே

இந்த பாடல் வரிகள் எழுத்தாளர். திரு. பாவலர் வரதராசன்

மிக்க நன்றி அய்யா நீங்கள் ஒரு அனுபவசலி, காதலிலும் வாழ்க்கையிலும்.

இந்த பாடலை பாடியவர் S.P.B.

இந்த பாடலுக்கு உயிர் கொடுத்து எமக்கு தேனாக ஊர்தியவர், கலை மகளின் புத்திரன் இளையராஜா.

Be First to Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.